สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมเดินหน้าผลักดัน ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมเดินหน้าผลักดัน ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยมีนายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสุวรรณ โดยมี นายชาติชาย ศรีษะนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานภาคเอกชน  ร่วมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งมีประธาน และผู้แทนเกษตรกรกลุ่มทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ร่วมรับฟังขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ วิธีปฏิบัติในการปลูกทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ปลูกทุเรียนและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูก การดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน จากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนน้ำแร่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ เพื่อดูพื้นและผลผลิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่

ขอขอบคุณภาพประกอบและเนื้อหาข่าวจาก : เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์