สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมโครงการ “มาตรฐานการวิจัย” 2562

Activities

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการวิจัย” นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน  เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัยแก่นักวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รศ.ดร.นิมิตร  มรกต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์  สุดหนองบัว  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นวิทยากรมาบรรยายในครั้งนี้