สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

Activities

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน”วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาตร์ ซึ่งจัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์