สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง

Featured news

สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง
1. ข้าว
2. ปาล์ม
3. อาหาร
4. สมุนไพร
5. พืชสวน/ พืชไร่
6. สัตว์เศรษฐกิจ
7. บริหารจัดการน้ำ
8. กรอบวิจัยการเกษตร สวก.

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 15 พฤศจิกายน 2561
ผ่านระบบ (e)(p)(m)(s)