โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการท้าทายไทย ปี2)

Activities

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการท้าทายไทย ปี2) ภายใต้หัวข้อ “” การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์” โดยการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 5 ท่าน เข้าพิจารณางานวิจัย อีกด้วย.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม