27 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน เข้าร่วมงาน ” วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน เข้าร่วมงาน ” วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

26 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562
 
# แบบฟอร์มการเสนอผลงาน  (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา เเละอุดมศึกษา)
          
 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

>>ระดับอุดมศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

จัดพิมพ์แบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ ให้เรียบร้อยสวยงามตามความเหมาะสม

จัดทำเอกสารจำนวน 15 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด โดยให้ระบุที่เอกสารต้นฉบับ และสำเนา 14 ชุด)

พร้อมแนบซีดีไฟล์ข้อมูล

– แบบฟอร์มการสมัคร บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Word และในรูปแบบ PDF 

– รูปภาพของผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยบันทึกเป็นไฟล์ JPG หรือ PNG (3-5 ภาพ)

20 ก.ย.

ประชุมConcept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “ท้าทายไทย”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้นักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีส่ง Concept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ ๒ ได้นำเสนอ Concept  Paper ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ปรีชา  อุยตระกูล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร  จันทร์พาณิชย์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยทั้ง 3 ประเด็นที่ประกาศและมีพื้นที่วิจัยอยู่ใน 7 ตำบล         กระบวนการในครั้งนี้  ทางคณะผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด Work shop ให้กับนักวิจัยในการพัฒนา Concept  Paper 

19 ก.ย.

ประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  ปีที่  ๒  จำนวนทั้งสิ้น  25 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยชุด จำนวน  ๑๒  โครงการ  และโครงการวิจัยเดี่ยว จำนวน  ๑๓  โครงการ  การประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนา Concept  Paper ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยทั้ง ๓ ประเด็นที่ประกาศและมีพื้นที่วิจัยอยู่ใน ๗ ตำบล โดย

          กรอบวิจัยทั้ง ๓ ประเด็น  ได้แก่   

กรอบวิจัยที่ 1 การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กรอบวิจัยที่ 2  การสร้างมาตรฐานการบริการเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กรอบวิจัยที่ 3  การสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

พื้นที่วิจัยใน  ๗  ตำบล  ได้แก่

                    ๑.  ตำบลจระเข้มาก   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

๒.  ตำบลโคกกลาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

๓.  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

๔.  ตำบลบ้านยาง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

๕.  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

๖.  ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

๗.  ตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

กระบวนการประชุมในครั้งนี้  นักวิจัยของแต่ละพื้นที่ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่จะสามารถทำโครงการวิจัยเป็นชุดโครงการในลำดับต่อไป  ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้กำหนดให้นักวิจัยส่ง Concept  Paper  หลังการพัฒนา ในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๑  นี้

18 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “Innovations for Street Food”

การสมัครเข้าร่วมโครงการ Innovations For Street Food
17 ก.ย.

ประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช63

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช 63 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย อาคาร15 ชั้น5  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

17 ก.ย.

ประชุมประกาศผลพิจารณา โครงการบูรณาการวิจัย วช 62

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัด ประชุมประกาศผลพิจารณา โครงการบูรณาการวิจัย วช 62  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา อาคาร 15 ชั้น 2  โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา  รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

14 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตนักศึกษา นำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562  จัดโดย สำนักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   งานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562  ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรสการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   ซึงแบ่งออกเป็น7 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  1. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
  2. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน
  3. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
  4. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  5. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
  6. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อศึกษาและภูมิปัญญาไทย
  7. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ท่านสามารถส่งผลงานได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561  เพื่อที่จะดำเนินการส่งผลงานของท่านไปยังสำนักงานงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป

เอกสารแบบฟอร์ม ดังนี้

 

 

 

13 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุน (สสส) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น เมื่อระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี  ทั้งนี้ เพื้อให้นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)นำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น และเพื่อที่จะนำมาพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อไป.

 

11 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ประสานงานระบบ NRMS  เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จ.นครราชสีมา ในการนี้้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคของการใช้ระบบ NRMS ของ วช. เพื่อปรับปรุงระบบ ต่อไป.