สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน เข้าร่วมงาน ” วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน เข้าร่วมงาน ” วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2562 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประด

ประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมนำเสนอวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถา