29 ต.ค.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม”ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการกับทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์”  จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561  ณ  ณ ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) 

ฟรี!!! ไม่มีค่าลงทะเบียน  โดยลงทะเบียนและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ 

http://acc.msu.ac.th/mbs_training/ipt/

 

24 ต.ค.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ “มศว. วิจัย ครั้งที่12”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับชาติ “มศว. วิจัย ครั้งที่12” ซึ่งจะจัดงานใน ระหว่างวันที่ 20-21  มีนาคม 2561
หมดเขตรับส่งบทความในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

รายละเอียดตามลิ้งนี้

http://research.swu.ac.th/swucon/12th/#/

22 ต.ค.

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหารือและเยี่ยมชมสถานที่การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน  “มหกรรมงานวิจัยงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และเยี่ยมชมสถานที่จัดงานและสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อไป

 

18 ต.ค.

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ ๒ ได้นำเสนอ Concept Paper ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปรีชา อุยตระกูล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม2561 ณ ห้องประะชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคาร15

12 ต.ค.

ประชุมคณะกรรมการประเมิน สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างท้องถิ่น ประจำปีบประมาณ 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป.

12 ต.ค.

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานในงาน  
ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่๙ ที่ได้ทรวงมอบให้ปวงชนชาวไทย
และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐ รูป 

11 ต.ค.

สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง

สวก. ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง
1. ข้าว
2. ปาล์ม
3. อาหาร
4. สมุนไพร
5. พืชสวน/ พืชไร่
6. สัตว์เศรษฐกิจ
7. บริหารจัดการน้ำ
8. กรอบวิจัยการเกษตร สวก.

ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 15 พฤศจิกายน 2561
ผ่านระบบ (e)(p)(m)(s)

11 ต.ค.

การถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

การถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  สนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์