29 พ.ย.

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562”

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.30-16.00 น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ทั้งนี้เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ( Regional Research Expo 2019 ) ในช่วงเดือน มีนาคม 2562 ต่อไป.

26 พ.ย.

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน “วลัยลักษณ์วิจัย” ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในสาขาและกลุ่มหัวข้อดังนี้ 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มงานวิจัยเชิงพื้นที่
กลุ่มการจัดการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความในระบบ online ได้ที่ website: https://research.wu.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ หรือ คุณสุจินดา ย่องจีน โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565,0-7567-3567 e-mail: wuird.walailak@gmail.com หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

 
26 พ.ย.

ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนบุคลากรด้าน วทน ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย ในสังกัดยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562  ซึ่งมีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 1-16 มีนาคม 2562   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรชวรัตน์  ฐานมั่น และนางสาววิชชุนันท์  คงวรรณ โทรศัพท์ 043048048   Mail tm@kkusp.com

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/0Bw7Dp80sq5l6dVZFS0JQbmRiNjg

26 พ.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง  ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี   
 ทั้งนี้สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562   โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ  ได้ที่  http://ejs.bsru.ac.th/researchmcru/?cont=aboutjournal

 

 

20 พ.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ทั้งนี้ ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษจากการผ่านการอบรมครั้งนี้ อีกด้วย  สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวเสาวนิต  วิงมูล โทร 044611221 ต่อ7301 หรือ 085-0238687

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ12 พ.ย.

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย R to R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดที่มีความสนใจส่งข้อเสนอโครงการ R to R : Routine to Research ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ส่งรายงานการวิจัยที่เคยได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   นางสาวเสาวนิตย์ วิงมูล ผู้ประสานงาน   
เบอร์โทรภายใน 044611221 ต่อ 7301 

05 พ.ย.

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการท้าทายไทย ปี2)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการท้าทายไทย ปี2) ภายใต้หัวข้อ “” การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์” โดยการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 5 ท่าน เข้าพิจารณางานวิจัย อีกด้วย.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม