28 ธ.ค.

ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

   
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑)  ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับสมัครเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บัดนี้  คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการพิจารณา  และตรวจสอบคุณสมบัติของสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

                   ในการนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จึงขอแจ้งผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยบุคลากรของท่าน  ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการตามกำหนดวัน และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน    ทั้งนี้  ขอให้ผู้ผ่านการพิจารณาแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผ่านทางลิ้งด้านล่างนี้  พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – นามสกุล หากผิดพลาดให้แจ้งกลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านทาง นางสาวเสาวนิตย์  วิงมูล  ผู้ประสานงาน โทร ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑  ต่อ  ๗๓๐๑  หรือ  ๐๘ ๕๐๒๓ ๘๖๘๗  ในเวลาราชการ  ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ สำหรับข้าราชการ  พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา  และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ   จากต้นสังกัด  ตามระเบียบของทางราชการ 

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
>>หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
>>แจ้งตอบรับการเข้าร่วมอบรม

 

21 ธ.ค.

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่น 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2
ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 36 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
(กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร)

สมัครตามลิ้งนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOTB8QPyTCMeE9c7SqEzSOlpdzDCMRLLfllWXykcGsfXd04g/viewform

 

20 ธ.ค.

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่
http://academics.trf.or.th/

13 ธ.ค.

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2561

อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561   ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   กรุงเทพมหานคร   โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทั้ง4 ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์ พีรพันธ์    ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ    อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์  ดร.จุมพล วิเชียรศิลป์    กรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
และ  อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการนำเสนอภาพรวมในการบริหารงานและกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานไปแล้วพร้อมพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน และได้รับคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป.