29 ม.ค.

ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3

ผลการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปีการศึกษา 2561 (ประจำปีงบประมาณ 2562) งวดที่ 3  เมื่อวันที่ วันที่ 28 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น 5 อาคาร 15   โดยมีอาจารย์บัญชา นวนสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการพิจารณา ในครั้งนี้ และจะดำเนินการตามขั้นตอนเบิกจ่าย ต่อไป.

เอกสารแนบ

25 ม.ค.

ขอเชิญชวนร่วมงานการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”และ งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดงาน ประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”และ งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน”  ภายใต้งานงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓”  (BRICC Festival 2019)  ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    

กำหนดการ

 

17 ม.ค.

ประกาศทุนอุดหนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
๑) มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยผ่านการเรียนรายวิชาวิจัยเฉพาะสาขามาแล้ว ณ วันพิจารณาทุน
๒) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิจัยเฉพาะสาขา ปัญหาพิเศษ ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ในรูปแบบของการเรียนการสอนทำวิจัยในสาขานั้นๆ
๓) เป็นผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองตามหลักวิชาการหรือหลักการวิจัยที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง
๔) ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ หรือจากการละทิ้งโครงการ
๕) อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ ท่าน เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยได้ ไม่เกิน ๒ โครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบและแบบฟอร์มการขอทุน ด้านล่างนี้

ประกาศและแบบฟอร์ม ดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 044 611 221 ต่อ 7301  โทร  085-0238687  คุณ เสาวนิตย์ วิงมูล   (พี่เก้)

 

17 ม.ค.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นั้น  ได้ประกาศทุนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้แก่
อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์  ดังประกาศดังนี้