08 ก.พ.

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019) 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019)  ระหว่างวันที่  27-28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบกับกิจกรรมภายในงาน อทิเช่น บูธนิทรรศการงานวิจัยกว่า 40 บูธ จากหน่วยงานทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และงานประชุมวิชาการ 15 หัวข้อ และพิธีเปิดโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  และ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ : “การสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคงของประเทศ” สามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ เพจ:Regional Research Expo 2019

ลงทะเบียนร่วมงานและจัดนิทรรศการในงานได้ที่  : http://rre2019.bru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0850238687  คุณเสาวนิตย์  วิงมูล

 

07 ก.พ.

งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

“โครงการสัมมนาเชิงวิชาการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์”  งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน”     เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒ อาคาร ๑๘ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่  ทั้งนี้ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ  กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้ร่วมงาน  โดยมีการแสดงการละเล่นพื้นบ้านกันตรึมจากโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม   จากนั้นมีการเวทีเสวนาหัวข้อ “แนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์” ผู้ร่วมเสวนา โดย  ..จะเด็ด นวลมณี: รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง จังหวัดบุรีรัมย์ (กอ.รมน. จังหวัดบุรีรัมย์) ,พ่อคำเดื่อง ภาษี : ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ , นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์,นางสนิท ทิพย์นางรอง : ปราชญ์ชาวบ้านด้านการจัดการน้ำชุมชน,อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และดำเนินรายการโดย  นางมนัญญา ม่วงสมมุข : ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์   

หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. มีการ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้ง อย่างยืน”  โดย ดร.รอยล  จิตรดอน : เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ต่อมาเวลา 13.00 น.  เวทีถอดบทเรียน “การขับเคลื่อนและขยายผลเครือข่ายปราญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์” โดย – พ่อคำเดื่อง ภาษี : ประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ , นายไพรัตน์ ชื่นศรี : รองประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ , คณะทำงานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์   และดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ : เลขานุการเครือข่ายปราชญ์ฯ 

07 ก.พ.

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน” ภายใต้งาน Bricc 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”  ภายใต้งานงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๓”  (BRICC Festival 2019) เมื่อระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษฎา  แก้วสองเมือง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมงาน   ทั้งนี้ภายในงานได้มีเวทีเสวนา  “แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะสั้นและระยะยาว”    วิทยากรโดย     นายกฤษฎา  แก้วสองเมือง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ,รศ.ดร.นิพนธ์   พัวพงศกร  สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI.) , ดร. แมน   บุโรทกานนท์ เลขามูลนิธิ Thai  Water Partnership  , อาจารย์ ดร. เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และผู้ดำเนินรายการ  นางมนัญญา  ม่วงสมมุข  ผู้ประกาศข่าว สวท.บุรีรัมย์


หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ได้มีการจัดประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”  ได้ผู้รับรางวัลพร้อมโล่ห์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดังนี้

ชนะเลิศ อับดับ1 ได้แก่  – กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนบ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
รองชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนหนองคลองช่องแมว-ลำปะเทีย ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ราวัลชมเชย มี 2 รางวัลได้แก่  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์  และ  กลุ่มบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

07 ก.พ.

ประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา/ตัวแทนเข้าร่วมจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา/ตัวแทนเข้าร่วมจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562   ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะผุ้บริหาร  ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบถึงรายละเอียดและกำหนดการจัดงาน วช.ภูมิภาค 2019 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ต่อไป

04 ก.พ.

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายทางธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 5 สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019”  ในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://conference.pnu.ac.th