มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร