29 มี.ค.

มรภ.จันทรเกษมเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่6″

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่เดินทางมา จำนวน 23 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน  ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อไป.

21 มี.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จัดประชุมวิชาการระะดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จัดประชุมวิชาการระะดับชาติ  The  6th  Engagement Thailand Annual Conference 2019   ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562  รายละเอียดดังนี้   รายละเอียดงาน>>

21 มี.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562  ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร   วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจลงทะเบียนที่ https://ssru.ac.th/news/view/ssru-news110362-07

19 มี.ค.

ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562(Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  (Thailand Research Expo 2019)  ระหว่างวันที่  7-10 เมษายน 2562   ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดงานประชุม Poster งาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  https://www.thailandresearchexpo2019.com/

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน  โดยทั้งนี้สถาบันวิจัยจะอำนวยความสะดวกเรื่องรถรับส่งในการเดินทาง ไป-กลับ  กรณีเดินทางกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามวันเวลาที่กำหนด

ลิ้ง https://goo.gl/YByvDX

หมายเหตุ ปิดรับการสำรวจภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดการเดินทางและการขออนุญาตไปราชการได้ที่
คุณเสาวนิตย์ วิงมูล  085-0238687

19 มี.ค.

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society”  (Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society) วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ท่านสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  ได้ที่เว็บไซต์  http://dept.npru.ac.th/conference11/  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน

19 มี.ค.

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์และนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกท่าน ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15   ภายใต้หัวข้อ ” 51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม  ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งสามารถดูรายละเอียด ตามเว็บไซต์นี้  http://research.msu.ac.th/mrc15/

 

19 มี.ค.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดอบรมโครงการ “มาตรฐานการวิจัย” 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการวิจัย” นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน  เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัยแก่นักวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รศ.ดร.นิมิตร  มรกต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.สุภาภรณ์  สุดหนองบัว  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นวิทยากรมาบรรยายในครั้งนี้