22 เม.ย.

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หรือ โทรศัพท์ : 0 2310 8694

email : runirc2019@gmail.com

facebook : runirc2019

22 เม.ย.

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนส่งผลงาน เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

          โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ สายมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 3) กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม และ4) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

         สำหรับ รางวัลในแต่ละประเภท ประกอบได้วย รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ทั้งนี้ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด

         ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562 (ค่าลงทะเบียน ผลงานละ 1,000 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-2310-8694

17 เม.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัลชมเชยในงาน Thailand research expo 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างมากกว่า 8 ผลงาน ร่วมนำเสนอในรูปแบบบูรณาการในคอนเซป “ภูเขาไฟบุรีรัมย์”  โดยมีผลงานที่เข้าร่วม ดังนี้

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากผงหินภูเขาไฟ … ทีมเซรามิกส์นำโดย อ.วัชระ Mote Pinsakul
2) กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาอังคาร … โดย ดร.สรรเพชรดร. เพชร และทีมงานJinny MC TourGuide Buriram Wandee Tiansawatkit Wanthanee Prachuabsupakij
3) ความหลากหลายทางชีวภาพในดินแดนภูเขาไฟ … โดย ผศ.สุธีราTangmay Jaa
4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่พบบนภูเขาไฟ เป็น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง … 2 ทีมงาน จากสาขาสิ่งแวดล้อม (ทีม อ.รุ่งเรือง Jindaporn Plako Rungruang Bunsongและ ผศ.สุธีรา )
5) การขึ้นทะเบียนข้าวภูเขาไฟบุรีรัมย์ (GI) … โดย อ.รุ่งเรือง และทีมงาน
6) การศึกษาคุณสมบัติของดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ … โดย อ.นก Wirinratch Sue-aok และ ดร.กวาง Supattra Tangtubtim จากเคมี
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนีโดยใช้สีธรรมชาติ … โดย อ.สืบศักดิ์ สืบศักดิ์ ก้อนคำดี สาขาสิ่งทอ

17 เม.ย.

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลลังาน เรื่อง การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562PDF icon
จดหมาย – การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon
ระเบียบ – หลักเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562PDF icon
ลำดับความสำคัญ – สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง PDF icon
แบบฟอร์ม – แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Word icon
แบบฟอร์ม – ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ Word icon
แบบฟอร์ม – สรุปสาระสำคัญของโครงการฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 Word icon

Link : https://goo.gl/forms/fZdc6bBntBXELnwh1

ที่มา:http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/component/k2/item/1357

05 เม.ย.

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย R to R

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายได้ เพื่อจัดสรรทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการพิจารณาทุนกลุ่มสายงานสนับสนุน (R to R) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงประกาศจัดสรรอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

 

 

04 เม.ย.

รายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน “ท้าทายไทย ปีที่2”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการการรายงานความก้าวหน้า รอบ 6 เดือน  “ท้าทายไทย ปีที่2” เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้ Comment งานวิจัยในครั้งนี้

ทั้งนี้มีงานวิจัยเข้านำเสนอความก้าวหน้าจำนวน 5 ชุดโครงการ ( 11 โครงการย่อย) ประกอบด้วย

 1. ชุดโครงการ “รูปแบบการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่นข้าวเม่าแบบบูรณาการ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์” (ประกอบด้วย 2 งานวิจัยย่อย)
 2. ชุดโครงการ “การจัดการวัฒนธรรมอาหารเพื่อการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมของชุมชนบ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์” (ประกอบด้วย 3 งานวิจัยย่อย)
 3. โครงการ “การศึกษาข้อมูลและกลไกเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ”
 4. ชุดโครงการ “นวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนวิถีเกษตรเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์” (ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย)
 5. ชุดโครงการ “บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยข้อมูลตนเองเพื่อการใช้น้ำอย่างยั่งยืน” (ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย)


ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/RDIBuriramrajabhatuniversity/

 

02 เม.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน”วันอนุรักษ์มรดกไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาตร์ ซึ่งจัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์