สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจ

สกสว รับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” ทุนละ 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ

สกสว รับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” ทุนละ 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC 2019) ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC 2019) ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.ขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ