21 พ.ค.

การประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

https://www.psued.org/

17 พ.ค.

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส และสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายไทยจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักสำหรับอาจารย์และนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในไทย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ปี 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ

    ส่งข้อเสนอโครงการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) โดยส่งมายัง นางวัลคุ์วดี เซอร์ฮุส สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางวัลคุ์ เซอร์ฮุส  โทร. 02 610 5395  E-mail :wanwadee.sor@mua.go.th 

Download เอกสารการสมัคร

 

16 พ.ค.

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I – SEEC 2019)

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I – SEEC 2019)

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, จังหวัดสกลนคร

Deadline submission: 1 สิงหาคม 2562

 

16 พ.ค.

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15)  


14 พ.ค.

สกสว รับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” ทุนละ 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนนำเสนอชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ  สนับสนุนจำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท โดยครอบคลุมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ (ผู้รับทุน) ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าจัดกิจกรรม และอื่นๆ   รายละเอียดดังนี้   Click>>

ที่มา : สกสว  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

07 พ.ค.

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC 2019) ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 : เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”  
The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) : “Educational Innovation for Sustainable Society Development”   วันที่ 20 กรกฏาคม 2562  
ณ หอประชุมภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดขอนแก่น

Deadline submission: 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด click>>

 

 

07 พ.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ระว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ  รอยัล ริเว่อแคว รีสอร์ท แอนด์ สปา  จังหวัดกาญจนบุรี   รายละเอียดการสมัคร Click >>>

 

Cr.ภาพประกอบจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี