21 มิ.ย.

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ”พี่นำน้องรักษ์น้ำ” ตามแนวพระราชดำริ 2562 ชิงโล่พระราชทาน

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ”พี่นำน้องรักษ์น้ำ” ตามแนวพระราชดำริ 2562  เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ  และชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เปิดรับสมัครถึงวันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.utokapat.org/activities-news/jwc-2562/

 

 

18 มิ.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น และอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินจากภายนอก โดยมีรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชินวงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)   ทั้งนี้ภายในงานได้รับการประเมินพร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อจะนำไปพัฒนาและประบปรุงการบริหารจัดการ ต่อไป.

10 มิ.ย.

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม”หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2″

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สอนด้าน IT นักวิชาการ นักวิจัย และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม”หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2″   ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562   ณ ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  รับจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้

http://www.acc.msu.ac.th/mbs_training/rapidminer/

07 มิ.ย.

ประกาศผลพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษา  ได้มีการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนอุดหนุนวิจัย  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ติดต่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาพร้อม

  • หัวหน้าโครงการวิจัย
    1.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
    2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินทุน  จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อขอรับได้ที่ คุณเสาวนิตย์  วิงมูล   085 023 8687