เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้“หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย  1. สำนักงานการRead More…