26 ธ.ค.

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย R To R ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research (R To R ) ประจำปีงบประมาณ 2563  สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 15  มกราคม  2563  ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร1 ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเสาวนิตย์  วิงมูล ผู้ประสานงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>

13 ธ.ค.

ประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2563 (Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference : RMTC 2020)  “วิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020
ครั้งที่ 5”

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563  ณ โรงแรม KP แกรนด์ จันทบุรี

  • เปิดรับบทความ
  • 15  พฤศจิกายน 2562 – 1 กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียดตามลิ้งนี้

http://www.rmtc2020.org/home_list.php

 

09 ธ.ค.

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย ลงพื้นที่ต้นแบบการวิจัยเชิงพื้นที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พาคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารของสถาบัน และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข ตำบลถาวร และตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562  โดยมีเป้าหมายในการถอดบทเรียนการดำเนินการในพื้นที่ และวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาร่วมกับคนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป็นพื้นที่ต้นแบบการวิจัยเชิงพื้นที่บนศักยภาพดินแดนภูเขาไฟ 3 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ คือภูเขาไฟเขาอังคาร ภูเขาไฟเขาหลุบ และภูเขาไฟเขาพนมรุ้ง  จากการลงพื้นที่ทุกจุดตั้งแต่ชุมชนเจริญสุข วัดเขาพระอังคาร วัดเขาหลุบ กลุ่มทอผ้าตำบลถาวร โรงสีข้าวภูเขาไฟถาวร เทศบาลตำบลถาวร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยายแย้มวัฒนา โรงทอผ้าอัปสรา และแหล่งหินบะซอลต์เขาอังคาร ได้รับการต้อนรับจากชุมชนอย่างอบอุ่น และได้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและแรงงานคืนถิ่นอย่างยั่งยืน บนฐานการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

 จากนั้น วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารสถาบันและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่สำรวจและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับผู้บริหารเพลาเพลิน และผู้บริหารโรงพยาบาลคูเมือง ในการพัฒนาการเพาะปลูกและการผลิตกัญชาทางการแพทย์ การเพาะปลูกพืชอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการจะจับมือกันเพื่อร่วมมือกันสร้าง “บุรีรัมย์โมเดล” ที่สามารถผลิตกัญชาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพที่ดีต้นทุนต่ำและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

09 ธ.ค.

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธ์ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์เมที ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป์   
อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  อภินันทร์  ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป 

02 ธ.ค.

ด่วน!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2562

นักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถศึกษา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
สำคัญ (Flagship) เพื่อเป็นแนวทาง เบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานส าคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ตามประกาศของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

*หมายเหตุ การประกาศโจทย์ และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

เอกสารแนบ
ประกาศรับข้อเสนอตาม Flagship

แบนเนอร์ By : https://www.nrms.go.th/