มรภ.จันทรเกษมเข้าศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน”ราชภัฏวิจัย ครั้งที่6″

Activities

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี  กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่เดินทางมา จำนวน 23 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นหัวหน้าคณะศึกษาดูงาน  ทั้งนี้ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต่อไป.