11 ก.ค.

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2562

คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   โดยมี นายถาวร  จันทร์สม อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดบุรีรัมย์  เปฺ็นประธาน และมีคณะผู้บริหารในแต่ละภาคส่วนร่วมดำเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้อีกด้วย   ทั้งนี้ภายในงานได้มีการหารือพิจารณาในเด็นการขอเบิกค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรผลิตภันฑ์  1 รายการ  และยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบ และจะดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป.

09 ก.ค.

วช.รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนควารู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยในประเทศอินเดียและให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย

 1. 1. ลักษณะทุน
  1. 1.1 เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นในประเทศอินเดีย จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
  2. 1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 20 วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดทำแผนการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย โดยรายละเอียด ไม่เกิน 2 เมือง รวมเดลี และต้องอยู่ทำวิจัยในประเทศอินเดียให้ครบ 20 วัน
  3. 1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือเป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายกาวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและอินเดีย โดยเป็นจุดเริ่มเต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
  4. 1.4 เป็นทุนที่นักวิจัยจะต้องติดต่อสถานที่ที่ประสงค์จะเก็บข้อมูลวิจัยด้วยตนเองหลังจากได้รับการอนุมัติทุน
 2. ​สาขาวิชาการที่รับสมัคร (ต้องอยู่ในบริบทความสัมพันธ์ไทย – อินเดียเท่านั้น) 
 3. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน *
 4. การสมัครขอรับทุน
  1. 4.1 ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
  2. 4.2 จัดทำเอกสารขอรับทุน โดยส่งตัวจริง จำนวน 1 ชุด และสำเนา 9 ชุด รวมเป็น 10 ชุด
  3. 4.3 จัดเรียงเอกสารตามลำดับ
  4. 4.4 จัดส่งเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วน
 5. ​รายละเอียดติดต่อและสถานที่ส่งเอกสารสมัครขอรับทุน

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 – 2561 – 2445 หรือ 0 – 2579 – 1370 ต่อ 203, 210 และ  0 – 2579 – 2690
(ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไปอินเดีย 2562, NRCT-ICSSR)

6. กำหนดการ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. – วันที่ 30 ส.ค. 2562 
     – ระยะเวลาแจ้งผลการพิจารณา ปลายเดือนกันยายน 2562
     – ระยะเวลาทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

รายละเอียดคลิ๊ก>>>

 

21 มิ.ย.

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ”พี่นำน้องรักษ์น้ำ” ตามแนวพระราชดำริ 2562 ชิงโล่พระราชทาน

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ”พี่นำน้องรักษ์น้ำ” ตามแนวพระราชดำริ 2562  เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ  และชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เปิดรับสมัครถึงวันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.utokapat.org/activities-news/jwc-2562/

 

 

18 มิ.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น และอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินจากภายนอก โดยมีรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชินวงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)   ทั้งนี้ภายในงานได้รับการประเมินพร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อจะนำไปพัฒนาและประบปรุงการบริหารจัดการ ต่อไป.

10 มิ.ย.

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม”หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2″

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สอนด้าน IT นักวิชาการ นักวิจัย และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม”หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2″   ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562   ณ ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  รับจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้

http://www.acc.msu.ac.th/mbs_training/rapidminer/

07 มิ.ย.

ประกาศผลพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษา  ได้มีการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนอุดหนุนวิจัย  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

หมายเหตุ: ขอให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยข้างต้น ติดต่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาพร้อม

 • หัวหน้าโครงการวิจัย
  1.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
  2.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ประสงค์ให้โอนเงินทุน  จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อขอรับได้ที่ คุณเสาวนิตย์  วิงมูล   085 023 8687 

 

21 พ.ค.

การประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

https://www.psued.org/

17 พ.ค.

สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส และสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายไทยจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักสำหรับอาจารย์และนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในไทย ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ปี 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ

    ส่งข้อเสนอโครงการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) โดยส่งมายัง นางวัลคุ์วดี เซอร์ฮุส สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ภายในวันที่ 22 กรกฏาคม 2562

     สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางวัลคุ์ เซอร์ฮุส  โทร. 02 610 5395  E-mail :wanwadee.sor@mua.go.th 

Download เอกสารการสมัคร

 

16 พ.ค.

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I – SEEC 2019)

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I – SEEC 2019)

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, จังหวัดสกลนคร

Deadline submission: 1 สิงหาคม 2562

 

16 พ.ค.

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15)