เปิดรับสมัครอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัย R to R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัย R to R (Routine to Research)  ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม 1 อRead More…

เอกสารที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัย 2564

ประกาศผลพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่1/2564 แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย สำหรับโครงการชุด แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย สำหรับโครงการย่อย
Read More…

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการพัฒนาแผนงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประRead More…

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 นำโดยอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยกRead More…

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ครั้งที่ 8

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ครั้งที่ 8  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเแปซิฟิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารพื้นถิ่นเพื่อความยั่งยืน “Food stylist for Food Sustainability”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเแปซิฟิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารพื้นถิ่นRead More…

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับ AFMA ขอเชิญร่วมอบรม Food Stylist (แต่งจาน)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับ AFMA ขอเชิญร่วมอบรม Food Stylist (แต่งจาน)  เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหาร street food  (อาหารข้างทาง) จาก 30 บาท Read More…

โครงการ”ฟื้นฟูป่า ร้อยดวงใจ ล้านต้นกล้า” พร้อมมอบเมล็ดพันธ์พระราชทานแก่ผู้ร่วมโครงการติดอาวุธทางปัญญาที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเจ้าภาพโรงทานทุกๆกลุ่ม ในการจัดโครงการ”ฟื้นฟูป่า Read More…