ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562

Activities

อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่  4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธ์ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์เมที ดร.สุทธิพงศ์  หกสุวรรณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป์   
อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกร จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  อภินันทร์  ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป