คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย ลงพื้นที่ต้นแบบการวิจัยเชิงพื้นที่

Activities

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พาคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารของสถาบัน และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข ตำบลถาวร และตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562  โดยมีเป้าหมายในการถอดบทเรียนการดำเนินการในพื้นที่ และวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาร่วมกับคนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป็นพื้นที่ต้นแบบการวิจัยเชิงพื้นที่บนศักยภาพดินแดนภูเขาไฟ 3 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ คือภูเขาไฟเขาอังคาร ภูเขาไฟเขาหลุบ และภูเขาไฟเขาพนมรุ้ง  จากการลงพื้นที่ทุกจุดตั้งแต่ชุมชนเจริญสุข วัดเขาพระอังคาร วัดเขาหลุบ กลุ่มทอผ้าตำบลถาวร โรงสีข้าวภูเขาไฟถาวร เทศบาลตำบลถาวร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลยายแย้มวัฒนา โรงทอผ้าอัปสรา และแหล่งหินบะซอลต์เขาอังคาร ได้รับการต้อนรับจากชุมชนอย่างอบอุ่น และได้แนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและแรงงานคืนถิ่นอย่างยั่งยืน บนฐานการทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน 

 จากนั้น วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ได้นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารสถาบันและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่สำรวจและประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับผู้บริหารเพลาเพลิน และผู้บริหารโรงพยาบาลคูเมือง ในการพัฒนาการเพาะปลูกและการผลิตกัญชาทางการแพทย์ การเพาะปลูกพืชอินทรีย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการจะจับมือกันเพื่อร่วมมือกันสร้าง “บุรีรัมย์โมเดล” ที่สามารถผลิตกัญชาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพที่ดีต้นทุนต่ำและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด