ประชุมร่วมสอบทานข้อมูลคนยากจน กับ พช. พมจ. และ TP Map

news

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย 1 อาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสอบทานข้อมูล ครั้งที่ 1  ภายใต้โครงการวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  โดยมี อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมดำเนินงานวิจัย  ทั้งนี้ได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล TP MAP ร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  นายเจตนิพัทธ์  ยอดเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  นางเจริญศรี  วงศ์สม   หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ  นายธีรพงศ์  วงศางาม  เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ  นายสมศักดิ์  บรรลุ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ    นางสาวธนา  รัตนประโคน   นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ นายนิธิวัชร์  ทิพย์ประมวล  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เพื่อสอบทานข้อมูลคนยากจนจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นฐานและไปในทิศทางเดียวกันในการจะดำเนินการลงเก็บข้อมูลในลำดับต่อไป