มรภ.บุรีรัมย์ MOU กับ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ และ สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AFMA)

Activities

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (AFMA) และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ จัดโครงการทำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (MOU) เน้นบูรณาการการทำงานวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมมหิธรปุระ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยทั้งนี้มีนักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตัวแทนจาก 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลถาวร ตำบลยายแย้มวัฒนา ตำบลเจริญสุข ตำบลตาเป๊ก และตำบลอีสานเขต เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 120 คน 
นอกจากลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมในโครงการยังประกอบไปด้วยเวทีการระดมความคิดเห็นการพัฒนาเชิงพื้นที่แยกประเด็นระดับตำบล 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน โดย ผศ.ดร.จารินี ม้าแก้ว อ.บัญชา นวนสาย อ.ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ ผศ.ดร.อุดมพงษ์ เกษศรีพงษา ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ เป็นวิทยาการประจำกลุ่ม และปิดท้ายด้วยเวทีการจัดทำแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ โดย ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากร

Cr.ภาพประกอบและเนื้อข่าวจาก Facebook: PrBru มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์