05 พ.ย.

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการท้าทายไทย ปี2)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงการท้าทายไทย ปี2) ภายใต้หัวข้อ “” การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์” โดยการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน 5 ท่าน เข้าพิจารณางานวิจัย อีกด้วย.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

22 ต.ค.

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมหารือและเยี่ยมชมสถานที่การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน  “มหกรรมงานวิจัยงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (Regional Research Expo 2019) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และเยี่ยมชมสถานที่จัดงานและสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อไป

 

18 ต.ค.

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ ๒ ได้นำเสนอ Concept Paper ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ปรีชา อุยตระกูล เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม2561 ณ ห้องประะชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคาร15

12 ต.ค.

ประชุมคณะกรรมการประเมิน สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างท้องถิ่น ประจำปีบประมาณ 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป.

12 ต.ค.

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานในงาน  
ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่๙ ที่ได้ทรวงมอบให้ปวงชนชาวไทย
และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๐ รูป 

11 ต.ค.

การถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

การถอดบทเรียนจากการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านส้มป่อย อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์  สนับสนุนโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

27 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน เข้าร่วมงาน ” วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน เข้าร่วมงาน ” วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

20 ก.ย.

ประชุมConcept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “ท้าทายไทย”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้นักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีส่ง Concept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ ปีที่ ๒ ได้นำเสนอ Concept  Paper ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.ปรีชา  อุยตระกูล  และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร  จันทร์พาณิชย์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยทั้ง 3 ประเด็นที่ประกาศและมีพื้นที่วิจัยอยู่ใน 7 ตำบล         กระบวนการในครั้งนี้  ทางคณะผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด Work shop ให้กับนักวิจัยในการพัฒนา Concept  Paper 

19 ก.ย.

ประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา  โดย  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดประชุมนักวิจัยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ส่ง Concept  Paper ข้อเสนอการวิจัยโครงการ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์  ปีที่  ๒  จำนวนทั้งสิ้น  25 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยชุด จำนวน  ๑๒  โครงการ  และโครงการวิจัยเดี่ยว จำนวน  ๑๓  โครงการ  การประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนา Concept  Paper ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบวิจัยทั้ง ๓ ประเด็นที่ประกาศและมีพื้นที่วิจัยอยู่ใน ๗ ตำบล โดย

          กรอบวิจัยทั้ง ๓ ประเด็น  ได้แก่   

กรอบวิจัยที่ 1 การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กรอบวิจัยที่ 2  การสร้างมาตรฐานการบริการเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กรอบวิจัยที่ 3  การสร้างกิจกรรมรองรับการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าและก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

พื้นที่วิจัยใน  ๗  ตำบล  ได้แก่

                    ๑.  ตำบลจระเข้มาก   อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

๒.  ตำบลโคกกลาง  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

๓.  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

๔.  ตำบลบ้านยาง  อำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

๕.  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

๖.  ตำบลหนองโสน  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

๗.  ตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

กระบวนการประชุมในครั้งนี้  นักวิจัยของแต่ละพื้นที่ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่จะสามารถทำโครงการวิจัยเป็นชุดโครงการในลำดับต่อไป  ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้กำหนดให้นักวิจัยส่ง Concept  Paper  หลังการพัฒนา ในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๑  นี้

17 ก.ย.

ประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช63

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช 63 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย อาคาร15 ชั้น5  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์