22 ม.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการสนับสนุนงานวิจัยในชั้นเรียนแก่นักศึกษา (โครงการพิเศษหรือสหกิจศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2563

กรอบประเดนงานวิจัย  7 ประเดน ดังนี้
กรอบวิจัยที่ 1 การศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
กรอบวิจัยที่ 2 การจัดการเกษตรปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพชุมชน
กรอบวิจัยที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนให้เข้มแข็ง
กรอบวิจัยที่ 4 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนและท่องเที่ยวอื่นๆ
กรอบวิจัยที่ 5 การเพิ่มมูลค่าและผลผลิตทางการเกษตร
กรอบวิจัยที่ 6 การพัฒนานวัตกรรมและส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน
กรอบวิจัยที่ 7 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


คุณสมบัติของผู้ขอทุน
1) มีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยผ่านการเรียนรายวิชาวิจัย เฉพาะ สาขามาแล้ว ณ วันพิจารณาทุน

2) เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิจัยเฉพาะสาขา  ปัญหาพิเศษ  ภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ในรูปแบบของการเรียนการสอนทำวิจัยในสาขานั้นๆ

3) เป็นผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองตามหลักวิชาการหรือหลักการวิจัยที่ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง

4) ไม่รับทุนซ้ำซ้อนกับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ หรือจากการละทิ้งโครงการ

5) อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยได้ ไม่เกิน 2โครงการ

งบประมาณสนับสนุนโครงการในระดับปริญญาตรี  โครงการละไม่เกิน 10,000  บาท


เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศโครงการ
แบบฟอร์มการเสนอขอโครงการวิจัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 090 061 9995
นายณัฏฐวัต  โชคสุทธิสวัสดิ์  E-mail : Guntawat1710@hotmail.com

หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

21 ม.ค.

วช. ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม ให้มีมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน การสร้างคุณภาพชีวิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง MR214 – MR217 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 

รายละเอียด>>

26 ธ.ค.

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย R To R ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research (R To R ) ประจำปีงบประมาณ 2563  สามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 15  มกราคม  2563  ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร1 ชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเสาวนิตย์  วิงมูล ผู้ประสานงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>

13 ธ.ค.

ประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2563 (Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference : RMTC 2020)  “วิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020
ครั้งที่ 5”

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563  ณ โรงแรม KP แกรนด์ จันทบุรี

  • เปิดรับบทความ
  • 15  พฤศจิกายน 2562 – 1 กุมภาพันธ์  2563

รายละเอียดตามลิ้งนี้

http://www.rmtc2020.org/home_list.php

 

02 ธ.ค.

ด่วน!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2562

นักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถศึกษา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
สำคัญ (Flagship) เพื่อเป็นแนวทาง เบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานส าคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ตามประกาศของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

*หมายเหตุ การประกาศโจทย์ และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

เอกสารแนบ
ประกาศรับข้อเสนอตาม Flagship

แบนเนอร์ By : https://www.nrms.go.th/

18 พ.ย.

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้“หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย 
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS) โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง ประกอบด้วย 4 Platform 16 Program  ผ่านระบบ  NRMS    https://www.nrms.go.th/

ท่านสามารถลงระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 

เอกสารดาวน์โหลด

– ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
-บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept(PDF)
-แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept(WORD)
-แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์

24 ต.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้น  ในวันอังคารที่ 29  ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้พัฒนาโจทย์วิจัย พัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแหล่งทุน  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  อภินันทร์   นักวิชาการอิสระ  มาแนะนำแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในครั้งนี้อีกด้วย

กำหนดการ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

คลิ๊กลงทะเบียนร่วมงาน

หมายเหตุ: นักวิจัยที่ส่ง Proposal สกสว 2564 ทั้ง 2 แผนงานวิจัย  ขอความกรุณาเตรียมเอกสารและ Powerpoint มานำเสนอชุดโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุดละไม่เกิน 15 นาที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  044 611221 ต่อ 7301 
โทร 085-0238687 คุณพัชรียา (เนตร)

01 ต.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564    ภายใต้ แผนการวิจัย ” การปรับตัวเพื่อรองรับภัยแล้งจาการเปลี่ยนปลงภาวะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์” โดยมี 2 แผนงานวิจัย ดังนี้

แผนวิจัย 1 การปรับตัวเพื่อรองรับภัยแล้งจาการเปลี่ยนปลงภาวะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นชุดโครงการวิจัย
1) การปรับตัวของภาคเกษตรกรรมเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
2) การปรับตัวของภาคบริการเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
3) การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
4) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกายภาพชุมชนเพื่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
6) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
7) การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
8) การจัดการภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
9) การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
10) การปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
11) การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

แผนวิจัยที่ 2  ระบบสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นชุดโครงการวิจัย
1) กิจกรรมเชิงสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
2) การจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
4) นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
5) การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งความสุขสำหรับผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
6) ระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
7) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์

 รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย

สามารถส่งแบบฟอร์มได้ที่อาคาร 1 ชั้น1  ห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวพัชรียา รัตนพันธ์ศักดิ์  (เนตร)   085-0238687  

23 ก.ย.

ขอเชิญร่วมรับฟังการรายงานผลงานวิจัยและเยี่ยมชมนิทรรศการโปสเตอร์

เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมรับฟังการรายงานผลงานวิจัยและเยี่ยมชมนิทรรศการโปสเตอร์  ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชน” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 
โดยมี 7 กลุ่มงานวิจัย ดังนี้
– เกษตรอินทรีย์
– การจัดการทรัพยากร
– การจัดการขยะ
– อาหารชุมชน
– เศรษฐกิจชุมชน
– ชุมชนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์(ยาเสพติด)
– ผู้สูงอายุ