02 ธ.ค.

ด่วน!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2562

นักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถศึกษา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
สำคัญ (Flagship) เพื่อเป็นแนวทาง เบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานส าคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ตามประกาศของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

*หมายเหตุ การประกาศโจทย์ และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

เอกสารแนบ
ประกาศรับข้อเสนอตาม Flagship

แบนเนอร์ By : https://www.nrms.go.th/

Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่
18 พ.ย.

เปิดรับข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal) งบ ววน. ปี 2564

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้“หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย 
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA)
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS) โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง ประกอบด้วย 4 Platform 16 Program  ผ่านระบบ  NRMS    https://www.nrms.go.th/

ท่านสามารถลงระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤศจิกายน 2562 

เอกสารดาวน์โหลด

– ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ
-บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64
-แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept(PDF)
-แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept(WORD)
-แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์

Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่
24 ต.ค.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้น  ในวันอังคารที่ 29  ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้พัฒนาโจทย์วิจัย พัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแหล่งทุน  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  อภินันทร์   นักวิชาการอิสระ  มาแนะนำแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในครั้งนี้อีกด้วย

กำหนดการ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

คลิ๊กลงทะเบียนร่วมงาน

หมายเหตุ: นักวิจัยที่ส่ง Proposal สกสว 2564 ทั้ง 2 แผนงานวิจัย  ขอความกรุณาเตรียมเอกสารและ Powerpoint มานำเสนอชุดโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุดละไม่เกิน 15 นาที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  044 611221 ต่อ 7301 
โทร 085-0238687 คุณพัชรียา (เนตร)

Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่
01 ต.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564    ภายใต้ แผนการวิจัย ” การปรับตัวเพื่อรองรับภัยแล้งจาการเปลี่ยนปลงภาวะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์” โดยมี 2 แผนงานวิจัย ดังนี้

แผนวิจัย 1 การปรับตัวเพื่อรองรับภัยแล้งจาการเปลี่ยนปลงภาวะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นชุดโครงการวิจัย
1) การปรับตัวของภาคเกษตรกรรมเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
2) การปรับตัวของภาคบริการเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
3) การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
4) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกายภาพชุมชนเพื่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
6) การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
7) การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
8) การจัดการภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
9) การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรชุมชนเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
10) การปรับตัวของชุมชนท่องเที่ยวเพื่อรองรับภัยแล้งจังหวัดบุรีรัมย์
11) การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

แผนวิจัยที่ 2  ระบบสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์

ประเด็นชุดโครงการวิจัย
1) กิจกรรมเชิงสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
2) การจัดการภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
4) นวัตกรรมการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
5) การสร้างเครือข่ายสังคมแห่งความสุขสำหรับผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
6) ระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์
7) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์

 รายละเอียดและแบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานวิจัย

สามารถส่งแบบฟอร์มได้ที่อาคาร 1 ชั้น1  ห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 

สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวพัชรียา รัตนพันธ์ศักดิ์  (เนตร)   085-0238687  

Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่
23 ก.ย.

ขอเชิญร่วมรับฟังการรายงานผลงานวิจัยและเยี่ยมชมนิทรรศการโปสเตอร์

เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมรับฟังการรายงานผลงานวิจัยและเยี่ยมชมนิทรรศการโปสเตอร์  ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชน” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 
โดยมี 7 กลุ่มงานวิจัย ดังนี้
– เกษตรอินทรีย์
– การจัดการทรัพยากร
– การจัดการขยะ
– อาหารชุมชน
– เศรษฐกิจชุมชน
– ชุมชนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์(ยาเสพติด)
– ผู้สูงอายุ
 
Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่
08 ส.ค.

The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)

The 2nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2020)
“Sustainable Community Development” Hosted by 6 Rajabhat Universities and their Overseas University Networks
February 17-19, 2020
At Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

IMPORTANT DATES
Abstract Submission August 1 – October 31, 2019
Abstract Acceptance Notification November 15, 2019
Full Paper Submission Deadline November 30, 2019
Oral/Poster Acceptance Notification December 15, 2019
Full Paper Revision Submission Deadline December 31, 2019

รายละเอียดและที่มา: https://icru.nstru.ac.th/

Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่
09 ก.ค.

วช.รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนควารู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยในประเทศอินเดียและให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย

 1. 1. ลักษณะทุน
  1. 1.1 เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นในประเทศอินเดีย จำนวนไม่เกิน 6 ทุน
  2. 1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 20 วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดทำแผนการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย โดยรายละเอียด ไม่เกิน 2 เมือง รวมเดลี และต้องอยู่ทำวิจัยในประเทศอินเดียให้ครบ 20 วัน
  3. 1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือเป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายกาวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและอินเดีย โดยเป็นจุดเริ่มเต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
  4. 1.4 เป็นทุนที่นักวิจัยจะต้องติดต่อสถานที่ที่ประสงค์จะเก็บข้อมูลวิจัยด้วยตนเองหลังจากได้รับการอนุมัติทุน
 2. ​สาขาวิชาการที่รับสมัคร (ต้องอยู่ในบริบทความสัมพันธ์ไทย – อินเดียเท่านั้น) 
 3. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน *
 4. การสมัครขอรับทุน
  1. 4.1 ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
  2. 4.2 จัดทำเอกสารขอรับทุน โดยส่งตัวจริง จำนวน 1 ชุด และสำเนา 9 ชุด รวมเป็น 10 ชุด
  3. 4.3 จัดเรียงเอกสารตามลำดับ
  4. 4.4 จัดส่งเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วน
 5. ​รายละเอียดติดต่อและสถานที่ส่งเอกสารสมัครขอรับทุน

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 – 2561 – 2445 หรือ 0 – 2579 – 1370 ต่อ 203, 210 และ  0 – 2579 – 2690
(ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไปอินเดีย 2562, NRCT-ICSSR)

6. กำหนดการ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. – วันที่ 30 ส.ค. 2562 
     – ระยะเวลาแจ้งผลการพิจารณา ปลายเดือนกันยายน 2562
     – ระยะเวลาทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย  พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562

รายละเอียดคลิ๊ก>>>

 

Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่
21 มิ.ย.

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ”พี่นำน้องรักษ์น้ำ” ตามแนวพระราชดำริ 2562 ชิงโล่พระราชทาน

มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ”พี่นำน้องรักษ์น้ำ” ตามแนวพระราชดำริ 2562  เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริ  และชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เปิดรับสมัครถึงวันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.utokapat.org/activities-news/jwc-2562/

 

 

Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่
10 มิ.ย.

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรม”หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2″

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ผู้สอนด้าน IT นักวิชาการ นักวิจัย และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรม”หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio 9.2″   ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562   ณ ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ACCLAB 303 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม  รับจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่างนี้

http://www.acc.msu.ac.th/mbs_training/rapidminer/

Mana Posted in ไม่มีหมวดหมู่