มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 11  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุร

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019) 27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2562 (Regional Research Expo 2019)  27-28 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยานราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาว

ขอเชิญชวนร่วมงานการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”และ งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอเชิญชวนร่วมงานการประกวดนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำชุมชนในภาคอีสาน”และ งานเยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๖ “น้ำกับวิถีชีวิตชุมชนอีสาน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยร