22 เม.ย.

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๒  ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หรือ โทรศัพท์ : 0 2310 8694

email : runirc2019@gmail.com

facebook : runirc2019

22 เม.ย.

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนส่งผลงาน เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

          โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ สายมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 3) กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม และ4) กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

         สำหรับ รางวัลในแต่ละประเภท ประกอบได้วย รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล ทั้งนี้ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด

         ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562 (ค่าลงทะเบียน ผลงานละ 1,000 บาท) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-2310-8694

17 เม.ย.

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลลังาน เรื่อง การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562PDF icon
จดหมาย – การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon
ระเบียบ – หลักเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562PDF icon
ลำดับความสำคัญ – สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง PDF icon
แบบฟอร์ม – แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Word icon
แบบฟอร์ม – ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ Word icon
แบบฟอร์ม – สรุปสาระสำคัญของโครงการฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 Word icon

Link : https://goo.gl/forms/fZdc6bBntBXELnwh1

ที่มา:http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/component/k2/item/1357

05 เม.ย.

ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย R to R

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบประมาณรายได้ เพื่อจัดสรรทุนให้แก่โครงการที่ผ่านการพิจารณาทุนกลุ่มสายงานสนับสนุน (R to R) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงประกาศจัดสรรอุดหนุนการวิจัย ดังนี้

 

 

21 มี.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จัดประชุมวิชาการระะดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ จัดประชุมวิชาการระะดับชาติ  The  6th  Engagement Thailand Annual Conference 2019   ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562  รายละเอียดดังนี้   รายละเอียดงาน>>

21 มี.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 1/2562  ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร   วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์ และอาจารย์ ดร.กรศิริ บุญประกอบ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สนใจลงทะเบียนที่ https://ssru.ac.th/news/view/ssru-news110362-07

19 มี.ค.

ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562(Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562  (Thailand Research Expo 2019)  ระหว่างวันที่  7-10 เมษายน 2562   ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดงานประชุม Poster งาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  https://www.thailandresearchexpo2019.com/

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน  โดยทั้งนี้สถาบันวิจัยจะอำนวยความสะดวกเรื่องรถรับส่งในการเดินทาง ไป-กลับ  กรณีเดินทางกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามวันเวลาที่กำหนด

ลิ้ง https://goo.gl/YByvDX

หมายเหตุ ปิดรับการสำรวจภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดการเดินทางและการขออนุญาตไปราชการได้ที่
คุณเสาวนิตย์ วิงมูล  085-0238687

19 มี.ค.

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ภายใต้หัวข้อ “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society”  (Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society) วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ท่านสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)  ได้ที่เว็บไซต์  http://dept.npru.ac.th/conference11/  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน