ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย Fundamental Fun มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการยื่นทำคำของบประมาณด้านวิทRead More…

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fun  ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fun  Read More…

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานด้านสัตว์เศรษฐกิจ: จิ้งหรีด ประจำปี 2565 (ประเภททุนวิจัย และทุนกิจกรรม)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : ขอบเขตการสนับสนุนทุนด้านสัตว์เศรษฐกิจ.pdf คู่มือนักวิจัย ครั้ง 1 ณ 290664.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ-ทุนกิจกรรม(Read More…

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศ วช. เรื่องการรับข้อเสนอ ปี 65.pdf 2. ขอบเขตทุนวิจัยนวัตกรรมโควิด.pdf 3. คู่มือนักวิจัย.pdf 4. แบบฟอร์มข้อเสนRead More…

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Show&Share 2021

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  Show&Share 2021  รายงานผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยรRead More…

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประกาศเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณะอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าRead More…

เปิดรับสมัครอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัย R to R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัย R to R (Routine to Research)  ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม 1 อRead More…

มทส ประกาศผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของส านRead More…

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมมิติใหม่

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใRead More…

ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำหรับนักศึกษา  ได้มีการพิจารณาจัดสรรทุนอุRead More…