30 ต.ค.

โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

อาจารย์บัญชา นวนสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม1 อาคาร1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้พัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแหล่งทุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์  เป็นวิทยกรบรรยายและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  อภินันทร์   นักวิชาการอิสระ  มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในครั้งนี้อีกด้วย 

01 ต.ค.

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ปี พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  จัดบรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ปี พ.ศ. 2564   วิทยากรโดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการภารกิจธรรมาภิบาลงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

01 ต.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 จัดโครงการรายงานผลการวิจัย

อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 จัดโครงการรายงานผลการวิจัย ภายใต้ โครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชน  เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารอเนกคุณาคาร

โดยมีกลุ่มที่เข้าร่วมรายงานทั้งสิ้น 7 กลุ่ม ดังนี้

– เกษตรอินทรีย์
– การจัดการทรัพยากร
– การจัดการขยะ
– อาหารชุมชน
– เศรษฐกิจชุมชน
– ชุมชนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์(ยาเสพติด)
– ผู้สูงอายุ

01 ต.ค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 26 สิงหาคม เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานวิจัยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน และมี รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ภายในงาน ดำเนินกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บรรยายในประเดนการบริหารจัดการน้ำและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นและวางแผนป้องกันในระยะยาว อีกด้วย

11 ก.ค.

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2562

คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   โดยมี นายถาวร  จันทร์สม อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดบุรีรัมย์  เปฺ็นประธาน และมีคณะผู้บริหารในแต่ละภาคส่วนร่วมดำเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้อีกด้วย   ทั้งนี้ภายในงานได้มีการหารือพิจารณาในเด็นการขอเบิกค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรผลิตภันฑ์  1 รายการ  และยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบ และจะดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป.

18 มิ.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น และอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินจากภายนอก โดยมีรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชินวงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)   ทั้งนี้ภายในงานได้รับการประเมินพร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อจะนำไปพัฒนาและประบปรุงการบริหารจัดการ ต่อไป.

16 พ.ค.

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15)  


17 เม.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัลชมเชยในงาน Thailand research expo 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างมากกว่า 8 ผลงาน ร่วมนำเสนอในรูปแบบบูรณาการในคอนเซป “ภูเขาไฟบุรีรัมย์”  โดยมีผลงานที่เข้าร่วม ดังนี้

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากผงหินภูเขาไฟ … ทีมเซรามิกส์นำโดย อ.วัชระ Mote Pinsakul
2) กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาอังคาร … โดย ดร.สรรเพชรดร. เพชร และทีมงานJinny MC TourGuide Buriram Wandee Tiansawatkit Wanthanee Prachuabsupakij
3) ความหลากหลายทางชีวภาพในดินแดนภูเขาไฟ … โดย ผศ.สุธีราTangmay Jaa
4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่พบบนภูเขาไฟ เป็น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง … 2 ทีมงาน จากสาขาสิ่งแวดล้อม (ทีม อ.รุ่งเรือง Jindaporn Plako Rungruang Bunsongและ ผศ.สุธีรา )
5) การขึ้นทะเบียนข้าวภูเขาไฟบุรีรัมย์ (GI) … โดย อ.รุ่งเรือง และทีมงาน
6) การศึกษาคุณสมบัติของดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ … โดย อ.นก Wirinratch Sue-aok และ ดร.กวาง Supattra Tangtubtim จากเคมี
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนีโดยใช้สีธรรมชาติ … โดย อ.สืบศักดิ์ สืบศักดิ์ ก้อนคำดี สาขาสิ่งทอ

11 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ประสานงานระบบ NRMS  เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จ.นครราชสีมา ในการนี้้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคของการใช้ระบบ NRMS ของ วช. เพื่อปรับปรุงระบบ ต่อไป.