11 ก.ค.

ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2562

คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   โดยมี นายถาวร  จันทร์สม อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดบุรีรัมย์  เปฺ็นประธาน และมีคณะผู้บริหารในแต่ละภาคส่วนร่วมดำเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้อีกด้วย   ทั้งนี้ภายในงานได้มีการหารือพิจารณาในเด็นการขอเบิกค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรผลิตภันฑ์  1 รายการ  และยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบ และจะดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป.

18 มิ.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น และอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินจากภายนอก โดยมีรองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชินวงศ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)   ทั้งนี้ภายในงานได้รับการประเมินพร้อมด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อจะนำไปพัฒนาและประบปรุงการบริหารจัดการ ต่อไป.

16 พ.ค.

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15)  


17 เม.ย.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้ารางวัลชมเชยในงาน Thailand research expo 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างมากกว่า 8 ผลงาน ร่วมนำเสนอในรูปแบบบูรณาการในคอนเซป “ภูเขาไฟบุรีรัมย์”  โดยมีผลงานที่เข้าร่วม ดังนี้

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์จากผงหินภูเขาไฟ … ทีมเซรามิกส์นำโดย อ.วัชระ Mote Pinsakul
2) กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาอังคาร … โดย ดร.สรรเพชรดร. เพชร และทีมงานJinny MC TourGuide Buriram Wandee Tiansawatkit Wanthanee Prachuabsupakij
3) ความหลากหลายทางชีวภาพในดินแดนภูเขาไฟ … โดย ผศ.สุธีราTangmay Jaa
4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรที่พบบนภูเขาไฟ เป็น อาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง … 2 ทีมงาน จากสาขาสิ่งแวดล้อม (ทีม อ.รุ่งเรือง Jindaporn Plako Rungruang Bunsongและ ผศ.สุธีรา )
5) การขึ้นทะเบียนข้าวภูเขาไฟบุรีรัมย์ (GI) … โดย อ.รุ่งเรือง และทีมงาน
6) การศึกษาคุณสมบัติของดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ … โดย อ.นก Wirinratch Sue-aok และ ดร.กวาง Supattra Tangtubtim จากเคมี
7) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนีโดยใช้สีธรรมชาติ … โดย อ.สืบศักดิ์ สืบศักดิ์ ก้อนคำดี สาขาสิ่งทอ

11 ก.ย.

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ประสานงานระบบ NRMS  เข้าร่วมประชุมประจำปี ระหว่างผู้ประสานงานระบบ NRMS ของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ วช. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล จ.นครราชสีมา ในการนี้้เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยและงบประมาณวิจัยให้แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคของการใช้ระบบ NRMS ของ วช. เพื่อปรับปรุงระบบ ต่อไป.