ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562

Featured news

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้น  ในวันอังคารที่ 29  ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้พัฒนาโจทย์วิจัย พัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแหล่งทุน  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  อภินันทร์   นักวิชาการอิสระ  มาแนะนำแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในครั้งนี้อีกด้วย

กำหนดการ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

คลิ๊กลงทะเบียนร่วมงาน

หมายเหตุ: นักวิจัยที่ส่ง Proposal สกสว 2564 ทั้ง 2 แผนงานวิจัย  ขอความกรุณาเตรียมเอกสารและ Powerpoint มานำเสนอชุดโครงการวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  ชุดละไม่เกิน 15 นาที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  044 611221 ต่อ 7301 
โทร 085-0238687 คุณพัชรียา (เนตร)