ดาวน์โหลดเอกสาร วช 63

Icon
หลักเกณฑ์และกรอบข้อเสนอการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Icon
แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี
Icon
แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
Icon
ข้อเสนอ Concept Paper ชุดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแบบฟอร์มปิดเล่มโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

Icon
เอกสารการนำไปใช้ประโยชน์
Icon
สันเล่ม
Icon
บทคัดย่อ
Icon
ตัวอย่างปกใน
Icon
ตัวอย่างปกนอก

เอกสารทั่วไป สวพ

Icon
คู่มือการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Icon
หนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
Icon
บันทึกข้อความ ขออนุมัติและเบิกจ่ายตอบแทนตีพิมพ์

เอกสารโครงการท้าทายไทย