ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

Featured news

ทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลลังาน เรื่อง การสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562PDF icon
จดหมาย – การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 PDF icon
ระเบียบ – หลักเกณฑ์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562PDF icon
ลำดับความสำคัญ – สาขาการศึกษาที่มีลำดับความสำคัญสูง PDF icon
แบบฟอร์ม – แบบข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน Word icon
แบบฟอร์ม – ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ Word icon
แบบฟอร์ม – สรุปสาระสำคัญของโครงการฯ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 Word icon

Link : https://goo.gl/forms/fZdc6bBntBXELnwh1

ที่มา:http://www.eppo.go.th/epposite/index.php/th/component/k2/item/1357