ประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย Fundamental Fun มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

announce

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านการยื่นทำคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)  ประเภททุน Fundamental fun 2565 นั้น

บัดนี้ทางแหล่งทุนได้พิจารณาผลการจัดทำของบประมาณวิจัย Fundamental fun 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  รายการดังนี้

หมายเหตุ: ขอให้นักวิจัยที่มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ เปิดบัญชีและการจัดทำสัญญา ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา