ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fun  ประจำปีงบประมาณ 2566

announce

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน Fundamental fun  ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ (Concept proposal)  โดยกำหนดกรอบเป้าหมาย 9 แผนงาน ดังนี้

  • แผนงานวิจัยที่ 1 การส่งเสริมและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

  • แผนงานวิจัยที่ 2 การกระจายรายได้สู่เมืองรองจังหวัดบุรีรัมย์

  • แผนงานวิจัยที่ 3 การปรับตัวเพื่อรองรับภัยแล้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของจังหวัดบุรีรัมย์

  • แผนงานวิจัยที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาวะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์

  • แผนงานวิจัยที่ 5 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์

  • แผนงานวิจัยที่ 6 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์

  • แผนงานวิจัยที่ 7 การพัฒนาคนเพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดบุรีรัมย์

  • แผนงานวิจัยที่ 8 การอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด และพัฒนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์

  • แผนงานวิจัยที่ 9 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

ดาวนโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย FF 2566
ประกาศกรอบงานวิจัย
เอกสารแนบ 2

โดยทั้งนี้ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการแบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/vRCYkjNu79LNrm6W8

(ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 15 ตุลาคม 2564)

ปฏิทินตลอดทั้งโครงการ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายมานะ สลุบพล (เปา) 084 2889336
นางสาวพัชรียา  รัตนพันธ์ศักดิ์ (เนตร)  085 0238687