เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Featured news

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการพัฒนาแผนงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้แก่ ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างน้อย 3 ครั้งที่ผ่านมา เพื่อจัดทำประเด็นแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์และ บทบาทหน้าที่ ศักยภาพของบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พ.ศ. 2565 โดยให้นักวิจัยเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS. ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้ดียิ่งขึ้น

โดยทั้งนี้ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  กับนายมานะ สลุบพล (เปา) / นางสาวพัชรียา  รัตนพันธ์ศักดิ์ (เนตร)   (ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563)

รายการที่ต้องส่ง
1. ข้อเสนอโครงการวิจัย + บันทึกข้อความผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยเรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2 กรอกรายการส่งในระบบออนไลน์ ลิ้งนี้  https://forms.gle/BSUKGnW1SRUmkV8D8

  • หมายเหตุ ขอให้ผู้ที่เสนอโครงการทั้งโครงการชุด โครงการย่อย โครงการเดี่ยว  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอให้ท่านดำเนินการอับเดดข้อมูลส่วนตัวในระบบ NRIIS ของ วช ให้ครบถ้วน อย่างน้อย 90% เพื่อประกอบการพิจารณา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ภายใน 7301   มือถือ 085-0238687 
หรือใน Line Open chat (วิจัยและนวัตกรรม มรภ.บุรีรัมย์)
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง