ด่วน!!! เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปิดรับข้อเสนอโครงการ flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม 2562

นักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. สามารถศึกษา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน
สำคัญ (Flagship) เพื่อเป็นแนวทาง เบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานส าคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ตามประกาศของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

*หมายเหตุ การประกาศโจทย์ และช่วงเวลาการรับข้อเสนอจากนักวิจัยหรือหน่วยงานให้ติดตามจาก Website ของ PMU ที่รับผิดชอบแผนงานนั้นๆ

เอกสารแนบ
ประกาศรับข้อเสนอตาม Flagship

แบนเนอร์ By : https://www.nrms.go.th/

Scroll to top