กิจกรรม Show&Share รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2564

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย อาจารย์   ดร.พิสมัย  ประชานันท์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อาจารย์เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดโครงการ Show&Share  “รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี  พ.ศ.2560-2579”  ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน Zoom meeting   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี  จุโฑปะมา  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีโครงการที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 95 โครงการ  14 หน่วยงาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ  สุวรรณรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครุปกรณ์  ละเอียดอ่อน   ผู้แทนสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   นางมนัญญา  ม่วงสมมุข ผู้ประกาศข่าว สวท.จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้แทนจากพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์   นายอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  และเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์