สกสว รับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” ทุนละ 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ

Featured news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนนำเสนอชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัคร “ทุนโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์” เพื่อสนับสนุนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาจัดกิจกรรมวิชาการ  สนับสนุนจำนวน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 300,000 บาท โดยครอบคลุมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ (ผู้รับทุน) ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าจัดกิจกรรม และอื่นๆ   รายละเอียดดังนี้   Click>>

ที่มา : สกสว  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม