คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ครั้งที่ 8

Featured news

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมในมนุษย์ ครั้งที่ 8  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563  เวลา 8.30 – 17.00 น  ณ อาคารเธียเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล  กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนท่าน ละ 2,000 บาท  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอรมได้ที่ QR Code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล  โทร 02-5635252 ต่อ 5017