ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2562

news

คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   โดยมี นายถาวร  จันทร์สม อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดบุรีรัมย์  เปฺ็นประธาน และมีคณะผู้บริหารในแต่ละภาคส่วนร่วมดำเนินการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในครั้งนี้อีกด้วย   ทั้งนี้ภายในงานได้มีการหารือพิจารณาในเด็นการขอเบิกค่าตอบแทนการจดสิทธิบัตรผลิตภันฑ์  1 รายการ  และยังอยู่ในช่วงของการตรวจสอบ และจะดำเนินการพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งต่อไป.