16 พ.ค.

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I – SEEC 2019)

The 10th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I – SEEC 2019)

วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, จังหวัดสกลนคร

Deadline submission: 1 สิงหาคม 2562