ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (หัวหน้าโครงการ) และ อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MoA) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในการลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 29 หน่วยงาน วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum Of Agreement : MoA) ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณบดีแต่ละคณะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้อีกด้วย

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเปลี่ยนรากฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนระดับจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกิดจากการบูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการหาแนวทางปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ เพื่อให้คนจนเป้าหมายสามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ขอขอบคุณภาพประกอบและเนื้อหาบางส่วนจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์