บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 16 หน่วยงานภาครัฐ

news

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผนึกพลังหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ปัญหาความยากจน ภายใต้ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และคณะผู้วิจัยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายธัชกร หัตถาธยากูร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายใต้ความร่วมมือทั้ง ๑๖ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย ๑. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓. ที่ทำการปกครอบจังหวัด ๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ๕. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๗. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๘. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๙. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๑๐. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๑๑. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๑๒. สำนักงานแรงงานจังหวัด ๑๓. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๔. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๑๕. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ๑๖. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยริเริ่มสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สำหรับการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดในรูปแบบ Online ด้วยระบบ Zoom Meeting ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข และได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อํานวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.)้ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “การบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยําเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในจังหวัดบุรีรัมย์”

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ เป็นเวทีการชี้แจงแผนการดําเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมออกแบบการจัดเตรียมทีมงาน การจัดทําแผนปฏิบัติการค้นหาและการสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายเห็นภาพ Time Line การดำเนินงาน/กิจกรรมด้วยกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการยอมรับและร่วมปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ – คณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้ง ๑๖ หน่วยงาน สักขีพยานในพิธี และผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนฝ่าย ที่ให้ความสำคัญและความร่วมมืออย่างดียิ่งในทุก ๆ ขั้นตอนของพิธีลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้
คลิปจาก Zoom meeting
Cr.เนื้อข่าวโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์   ผู้ช่วยอธิการบดี
ขอขอบคุณภาพประกอบข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์