ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC 2019) ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

Featured news

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 : เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”  
The 6th NEU National and International Conference 2019 (NEUNIC 2019) : “Educational Innovation for Sustainable Society Development”   วันที่ 20 กรกฏาคม 2562  
ณ หอประชุมภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, จังหวัดขอนแก่น

Deadline submission: 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด click>>