ขอเชิญร่วมรับฟังการรายงานผลงานวิจัยและเยี่ยมชมนิทรรศการโปสเตอร์

Featured news
เรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมรับฟังการรายงานผลงานวิจัยและเยี่ยมชมนิทรรศการโปสเตอร์  ภายใต้ “โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชน” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
 
โดยมี 7 กลุ่มงานวิจัย ดังนี้
– เกษตรอินทรีย์
– การจัดการทรัพยากร
– การจัดการขยะ
– อาหารชุมชน
– เศรษฐกิจชุมชน
– ชุมชนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอร์(ยาเสพติด)
– ผู้สูงอายุ