ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย  ประชานันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อาจารย์ ดร.เชาวลิต  สิมสวย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน จัดโครงการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2564  แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom meeting  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย 1  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ สถาบันวิจัยฯ ทั้งสิ้น 5 ท่าน ได้แก่

  • ศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิลป์  พีรพันธุ์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศาสตราจารย์เมธี ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  วิเชียรศิลป์     นักวิชาการอิสระ
  • อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • รองศาสตราจารย์  ดร.อดุลย์  อภินันท์    นักวิชาการอิสระ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ สวพ