ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

Activities

ดาวน์โหลดประกาศ ที่นี่

โดยทั้งนี้  ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศจัดส่งเอกสารมายัง ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  439  ถนนจิระ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทร 090 0619995  คุณณัฎฐวัติ   โชคสุทธิสวัสดิ์  (ทุนวิจัยนักศึกษา)

เอกสารที่แนบ ดังนี้
– สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน (เซ็นรับรองถูกต้อง)
– หน้าสมุดบัญชีที่แสดงชื่อของผู้รับทุน ชื่อธนาคารและเลขบัญชี
ใบสำคัญรับเงิน (ดาวน์โหลดที่นี่)