โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

news

อาจารย์บัญชา นวนสาย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม1 อาคาร1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้พัฒนาโจทย์วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแหล่งทุน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์  เป็นวิทยกรบรรยายและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  อภินันทร์   นักวิชาการอิสระ  มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยในครั้งนี้อีกด้วย