สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

news

อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15)