มทส.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563   ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ตามลิ้งด้านล่างนี้ พร้อมส่งมาทาง Email : daranee@g.sut.ac.th  ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น.  (หากเอกสารไม่ครบตามเงื่อนไขและพ้นกำหนดระยะเวลาถือว่าเป็นโมฆะ)

สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณดารณี คำสวัสดิ์  044-224757

รายละเอียดตามลิ้งนี้
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ToLrGTrvrRgw42Q5c6mkjeIc5DzoP_e4

Scroll to top