โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565

news

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2565 นำโดยอาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้ และวิทยากรบรรยายได้แก่ คุณดารินพร เจียมประดิษฐ์กุล จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ คุณพิมพ์ภิดา วิชญพิมพ์จุฬา จากสำนักประสานงานชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovation House”

โดยทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการดำเนินงานโครงการ ครั้งนี้

*หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการบรรยาย สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่นี่

เอกสารประกอบการบรรยาย